fbpx

+ Registrácia

Registračný poplatok

30 €/rok
20 €/mesiac

Podmienky registrácie

Príslušnú čiastku za RP je možné uhradiť osobne na ambulancii UROPLUS v deň vyšetrenia hotovostnou platbou.

 

– Registračnú kartu s menom, priezviskom a dátumom platby obdržíte na ambulancii UROPLUS.

– Registračná karta slúži na rýchlu identifikáciu na ambulancii.

– Uvedená Karta Vás oprávňuje na poskytovanie nadštandardných služieb na ambulancii UROPLUS.

– Registračný poplatok je svojou povahou administratívnym poplatkom, pričom jeho úhradou klient neplatí za samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nakoľko táto je v rozsahu krytom verejným zdravotným poistením hradená príslušnou zdravotnou poisťovňou. Klient nezaplatením registračného poplatku nestráca nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je krytá verejným zdravotným poistením podľa zdravotného stavu a zdravotnej indikácie. Zo strany klienta ide v prípade zaplatenia registračného poplatku o osobitné plnenie, ktorého právnym základom je uzavretie Zmluvy o registrácií na základe jeho dobrovoľného prejavu vôle, uzavretím ktorej získava prístup k nadštandardným službám ktorými sa rozumie:

 

– Elektronický manažment pacienta / elektronické poradenstvo formou elektronickej pošty (e-mail)

– Služby recepcie – ktorá zabezpečuje horeuvedený bod Klient sa stáva registrovaným a uhradí registračný poplatok vždy dobrovoľne, na základe uzavretia zmluvy o registrácií.

 

Úhradou registračného poplatku alebo samotnou registráciou klienta nepodmieňujeme poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Uvedenými opatreniami sledujeme zvýšenie kvality a efektivity našich služieb pre Vás, našich klientov…

Zmluvné poisťovne